PCT: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long (PCT - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/5/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  11/05/2016

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 05/2016
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau trong giấy mời họp Đại hội.
Nội dung họp:
+  Báo cáo hoạt  động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
+  Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
+  Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, BCTC đã kiểm toán năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+  Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016;
+  Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015;
+  Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2016;
+  Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
+  Và các nội dung khác.

VNIndex

939.22

0.19 (0.02%)

 
VNIndex 939.22 0.19 0.02%
HNX 140.62 0.64 0.45%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%