PCT: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long (PCT - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/5/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  11/05/2016

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 05/2016
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau trong giấy mời họp Đại hội.
Nội dung họp:
+  Báo cáo hoạt  động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
+  Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
+  Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, BCTC đã kiểm toán năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+  Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016;
+  Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015;
+  Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2016;
+  Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
+  Và các nội dung khác.

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021