ONE: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

CTCP Truyền thông số 1 (ONE- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức ngày 26/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát về công tác quản trị, kinh doanh của Công ty năm 2013;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2013;

+ Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014;

+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;

+ Một số nội dung khác.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,008.87

5.79 (0.57%)

 
VNIndex 1,008.87 5.79 0.57%
HNX 148.93 1.23 0.82%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021