NVT: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  11/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Tại thành phố Hà Nội (thời gian và địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau cho cổ đông)

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
+ Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
+ Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
+ Thông qua định mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
+ Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành;
+ Sửa đổi Điều lệ Công ty;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết  định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

940.4

1.37 (0.15%)

 
VNIndex 940.4 1.37 0.15%
HNX 140.69 0.71 0.5%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%