NVB: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.


NVB: Ngân hàng TMCP Nam Việt (HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/5/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: chậm nhất là ngày 28/06/2014

- Địa điểm thực hiện: HĐQT Sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp:

+ Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT;

+ Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử;

+ Kiểm phiếu bầu;

+ Thông báo kết quả bầu cử bổ sung;

+ Hội đồng quản trị mới ra mắt Đại hội cổ đông.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%