NVB: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NVB – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến cuối tháng 4/2015

- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Hà Nội (Ngân hàng sẽ thông báo sau trong thư mời họp).

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020;

+ Các vấn đề khác.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%