NTW: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

 

Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (NTW – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu : 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào cuối tháng 04/2015

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai: Số 48 Cách Mạng Tháng Tám – Phường Quyết Thắng – Biên Hòa – Đồng Nai.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị  năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

+ Báo cáo kết quả tài chính năm 2014 của Công ty và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2014.

+ Và một số nội dung khác theo chương trình Đại hội.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%