NT2: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

CTCP Điện Lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

- Tỷ lệ thực hiện 1:1 (01 Cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 11/04/2014 (Thời gian họp chính thức sẽ được thông báo đến cổ đông trong thư mời)

- Địa điểm: Trụ sở Công ty tại Ấp 3, xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Hội đồng Quản trị.

+ Báo cáo kết quả thực hiện năm 2013 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014 của Công ty.

+ Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

+ Báo cáo công tác kiểm soát năm 2013 và kế hoạch kiểm soát năm 2014 của Ban kiểm soát.

+ Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

+ Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

+ Phê duyệt các nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

VNIndex

945.81

1.39 (0.15%)

 
VNIndex 945.81 1.39 0.15%
HNX 140.84 0.51 0.37%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%