NSC: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

CTCP Giống cây trồng Trung ương (NSC- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  16/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Từ 8 giờ 30 ngày 15/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Pullman Hà Nội – số 40 Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
+ Báo cáo Tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán.
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình công ty.
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
+ Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015, phương án năm 2016.
+ Tờ trình ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán.
+ Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.
+ Các nội dung họp khác tại Đại hội.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%