NS2: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

Mã chứng khoán: NS2 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng:09/04/2020

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/04/2020 (thứ ba)

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Nước sạch số 02 Hà Nội

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,131.0

-60.94 (-5.39%)

 
VNIndex 1,131.0 -60.94 -5.39%
HNX 224.02 -6.48 -2.89%
UPCOM 78.55 -0.09 -0.11%