NQB: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Mã chứng khoán: NQB 

Sàn giao dịch: UpCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 12/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình - Số 81 Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019;

+ Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Tổ chức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,019.8

5.48 (0.54%)

 
VNIndex 1,019.8 5.48 0.54%
HNX 151.99 1.19 0.78%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021