NQB: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình (NQB - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau cho Quý cổ đông trong Giấy mời họp Đại hội 

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình số 81 Lý Thường Kiệt, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, chia cổ tức và trích lập các quỹ;
+ Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
+ Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
+ Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược để tăng vốn điều lệ;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau:
+ Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông;
+ Quyết định thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
+ Thay mặt Hội đồng quản trị phê chuẩn và thông qua các tài liệu họp tại Đại hội;
+ Các công việc khác có liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%