NLG: Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2015

- Lý do và mục đích:   Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015      

- Tỷ lệ thực hiện:         1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện:   Thông báo sau

- Nội dụng họp:         

+ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán;

+ Phương án chi trả cổ tức năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;

+ Kế hoạch kinh doanh năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận & kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015;

+ Ngân sách hoạt động và thù lao 2015 của Hội đồng quản trị, 03 tiểu ban, Ban quan hệ cổ đông và Ban kiểm soát;

+ Kế hoạch phát hành cổ phiếu cho nhân viên;

+ Điều chỉnh Điều lệ Công ty;

+ Chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2015;

+ Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị mới;

+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%