NLC: Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014


CTCP Thuỷ điện Nà Lơi (NLC- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2014

- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung Đại hội:

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013, kế hoạch năm 2014;

+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, bầu lại nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát do hết nhiệm kỳ, lựa chọn đơn vị kiểm toán và phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

+ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013;

+ Sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

+ Thông qua phương án sáp nhập Công ty vào Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn;

+ Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội;

+ Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%