Các đại biểu tham dự Hội nghị Hiệp thương lần 2 của tỉnh Bình Thuận biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ giới thiệu 12 người ra ứng cử ĐBQH. Ảnh: Báo Nhân dân

Các đại biểu tham dự Hội nghị Hiệp thương lần 2 của tỉnh Bình Thuận biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ giới thiệu 12 người ra ứng cử ĐBQH. Ảnh: Báo Nhân dân

Nhiều tỉnh chốt danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội

Ngày 16/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Bình Thuận, Lạng Sơn, Hải Dương, Phú Yên, An Giang, Hải Phòng, Bình Dương, Hậu Giang... đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần 2 để thống nhất danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Chiều 16/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, thống nhất danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau hiệp thương lần thứ 1, trên cơ sở điều chỉnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần, số lượng ĐBQH được bầu của tỉnh gồm 6 đại biểu, trong đó Trung ương giới thiệu 2 đại biểu, 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu 14 người ứng cử. Ngoài số lượng người ứng cử ĐBQH được phân bổ, tỉnh Hà Giang có 1 đại biểu nữ tự ứng cử. Đối với đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, số lượng đại biểu được phân bổ 60, có 137 đại biểu được giới thiệu.

Tại vòng hiệp thương lần thứ 2, hội nghị đã thống nhất chốt danh sách sơ bộ gồm 10 ứng cử viên ĐBQH khóa XIV và 112 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

* Tại Bình Thuận, Hội nghị Hiệp thương lần hai đã thảo luận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Đa số các ý kiến thống nhất với báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đại biểu đánh giá việc triển khai các khâu trong bước hai của quy trình Hiệp thương của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV bảo đảm dân chủ; giới thiệu người đủ tiêu chuẩn theo luật định. Việc thực hiện giới thiệu đã đáp ứng số lượng, cơ cấu thành phần theo tinh thần đã thỏa thuận tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất.

Sau khi thảo luận, xem xét các mặt, 100% đại biểu dự Hội nghị Hiệp thương đã thống nhất biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ 12 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

* Tại tỉnh Lai Châu, sau khi thảo luận, các đại biểu đã thống nhất thông qua danh sách sơ bộ số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV gồm 9 người, trong đó một người tự ứng cử và 8 người thuộc các cơ quan, đơn vị giới thiệu ứng cử. 100% số người ứng cử là người dân tộc thiểu số; nữ chiếm 22%; trẻ chiếm 44,4%; ngoài đảng chiếm 22,2%; tái cử chiếm 22%; trình độ đại học chiếm 77,8%... 

Danh sách 86 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021, đều được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu; trong đó tỉ lệ nữ chiếm 39,5%; dân tộc thiểu số 75,6%; trẻ tuổi 29,1%; ngoài Đảng 9,3%... 

* Hội nghị hiệp thương lần thứ hai do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức đã thảo luận và biểu quyết 100% nhất trí lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại thành phố Hải Phòng gồm 14 người, trong đó 12 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 2 người tự ứng cử. Trong đó, đại biểu nữ chiếm 36%; đại biểu trẻ chiếm 29%; đại biểu ngoài Đảng chiếm 21%...

* Tại Bình Dương, sau khi xem xét biên bản các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử, 
hội nghị đã biểu quyết thống nhất danh sách sơ bộ 12 người ứng cử ĐBQH lần thứ XIV; danh sách 116 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đạt yêu cầu về cơ cấu: đại biểu ngoài Đảng chiếm 12,1%; đại biểu nữ 38,8%; đại biểu trẻ 13,38%; đại biểu tôn giáo 1,7%; đại biểu dân tộc thiểu số 0,86%; đại biểu tái cử 46%.

* Ngày 16/3, Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì Hội nghị Hiệp thương lần 2 để thỏa thuận sơ bộ danh sách những người ứng cử ĐBQH khóa XIV và HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến đối với báo cáo và danh sách do Ủy ban Bầu cử trình tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí biểu quyết lập danh sách  sơ bộ số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 của tỉnh Lạng Sơn là 10 người. Danh sách  sơ bộ số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 là 109 người, trong đó có 01 người tự ứng cử.

* Tại Hải Dương, các đại biểu đã biểu quyết đồng ý, thống nhất cao với danh sách sơ bộ 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 110 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương đã tổ chức hội nghị với lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng, cơ cấu thành phần người ứng cử để hướng dẫn nội dung, trình tự tiến hành giới thiệu người ra ứng cử. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban Bầu cử tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị hướng dẫn người được giới thiệu ứng cử lập hồ sơ ứng cử theo qui định; cung cấp đầy đủ các loại tài liệu, mẫu biểu có liên quan cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử…

* Hội nghị hiệp thương lần 2 tại Phú Yên đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và 113 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. So với tổng số hồ sơ người ứng cử do Ủy Ban bầu cử tỉnh Phú Yên bàn giao cho Ủy ban MTTQ tỉnh, số người ứng cử đại biểu Quốc hội giảm 1 người và số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh giảm 2 người.

Về cơ cấu, số người ứng cử đại biểu Quốc hội có 5 đại biểu nữ, 2 đại biểu dân tộc thiểu số và 2 đại biểu trẻ dưới 35 tuổi; có 1 người tự ứng cử. Đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tỉ lệ số người ứng cử thuộc diện trẻ, nữ, ngoài Đảng và dân tộc đều tăng so với cơ cấu được thỏa thuận tại hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất; trong đó, người ứng cử thuộc diện trẻ dưới 35 tuổi có 34 người, chiếm hơn 30% so với số người ứng cử, 16 đại biểu ngoài Đảng, 7 đại biểu dân tộc thiểu số và 3 đại biểu các tôn giáo. Có một người tự ứng cử.

* Tại An Giang, hội nghị hiệp thương lần 2 đã giới thiệu danh sách 16 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và 136 người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. Các ứng cử đại biểu đều có trình học vấn từ đại học trở lên và là những người có lập trường chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác; có phẩm chất đạo đức, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Sau hội nghị Hiệp thương lần 2, ngày 21/3, Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang tiến hành tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cơ sở về những nội quy quy trình lấy ý kiến cử tri nơi cư trú về tiêu chuẩn của người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 để chọn đúng người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích cho các tầng lớp nhân dân.

* Tại Hậu Giang, ngày 15/3, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất tiếp tục giới thiệu 9 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, trong đó tỉ lệ nữ 44,44%, dân tộc 22,22%, trẻ tuổi 11,11%, tái cử 22,22%. Đồng thời, đã thống nhất biểu quyết số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 90 người.

Tại hội nghị, đại diện UBMTTQVN tỉnh đã triển khai hướng dẫn quy trình, thủ tục lấy ý kiến đánh giá cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh trước khi tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,131.0

-60.94 (-5.39%)

 
VNIndex 1,131.0 -60.94 -5.39%
HNX 224.02 -6.48 -2.89%
UPCOM 78.55 -0.09 -0.11%