Ngày 13/5 sẽ đóng quyền truy cập và gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ đóng quyền truy cập và gửi Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công vào 8h00 ngày 13/5/2021.
Đúng 8h sáng ngày 13/5 sẽ đóng quyền truy cập và gửi báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công.

Đúng 8h sáng ngày 13/5 sẽ đóng quyền truy cập và gửi báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa có công điện gửi các bộ ngành, địa phương về việc báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Thông tin cho biết, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch đầu tư công trung hạn quốc gia giai đoạn 2021-2025 trước ngày 20/5/2021.

Tuy nhiên, đến ngày 11/5/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới nhận được báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công của 27/52 bộ, cơ quan Trung ương và 48/63 địa phương.

Trước đó, vào ngày 22/4, và mới đây, ngày 7/5, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản đề nghị các bộ ngành, địa phương gửi báo cáo đúng thời gian quy định.

Cụ thể, trước ngày 30/4/2021, gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 theo các nội dung quy định tại Điều 49 Luật Đầu tư công để thẩm định.

Trước ngày 13/5/2021, gửi báo cáo kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 theo các nội dung quy định tại Điều 49 Luật Đầu tư công, trong đó các nội dung về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 đã được chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cùng với đó, hoàn thành báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025 (nếu có), gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/5/2021 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Quốc hội theo quy định tại Điều 59 Luật Đầu tư công.

Theo quy định, báo cáo phải bao gồm các nội dung là tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý dự kiến trong giai đoạn 2021-2025, trong đó làm rõ mức vốn của từng cơ quan trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập; Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025; Danh mục dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên phù hợp với khả năng cân đối vốn và tiến độ thực hiện dự án; Dự kiến kết quả đạt được trong giai đoạn 2021-2025.

Nhưng đã sát thời điểm phải hoàn thiện báo cáo, vẫn còn nhiều bộ ngành, địa phương chưa gửi báo cáo.

Do vậy, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu tại Văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021, gửi Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công trước ngày 13/5/2021.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ đóng quyền truy cập và gửi Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công vào lúc 8h00 ngày 13/5/2021 để triển khai tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng thời gian quy định như thông báo tại Văn bản số 2609/BKHĐT-TH ngày 07/5/2021.

Theo Công điện, thì các Bộ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp chậm và không được tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của quốc gia.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,332.44

18.22 (1.37%)

 
VNIndex 1,332.44 18.22 1.37%
HNX 319.13 4.2 1.31%
UPCOM 87.35 0.42 0.48%