Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank (VCB – HOSE)

Thời gian thực hiện:  Ngày 27/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị Quốc gia –  đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ  Liêm, Hà Nội.

Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt  động năm 2017 và định hướng năm 2018;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết nhiệm kỳ 2013 – 2018 và định hướng nhiệm kỳ 2018 – 2023;

+ Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2017 và định hướng năm 2018;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát tổng kết nhiệm kỳ 2013 -2018 và định hướng nhiệm kỳ 2018 -2023;

+ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017;

+ Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;

+ Tờ trình về việc bầu thành viên Hội  đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2018 -2023; bầu thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2018 -2023;

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị  kiểm toán độc lập;

+ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế  Quản trị nội bộ;

+ Các nội dung khác (nếu có).

VNIndex

952.08

1.28 (0.13%)

 
VNIndex 952.08 1.28 0.13%
HNX 138.09 -0.94 -0.68%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%