Dự thảo thông tư mới đưa ra các điều kiện khắt khe hơn đối với tổ chức tín dụng muốn góp vốn, đầu tư vào công ty con, công ty liên kết

Dự thảo thông tư mới đưa ra các điều kiện khắt khe hơn đối với tổ chức tín dụng muốn góp vốn, đầu tư vào công ty con, công ty liên kết

Ngân hàng không đầu tư quá 15% vốn vào một công ty con

Theo dự thảo lần hai về thông tư hướng dẫn điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước đưa ra lấy ý kiến, mức góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng tại một công ty con, công ty liên kết không được vượt quá 15% vốn điều lệ và quỹ dự trữ của tổ chức tín dụng.

Theo đó, tổ chức tín dụng muốn mua cổ phần của một công ty theo hình thức công ty con, công ty liên kết phải được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Theo NHNN, điều kiện về ngưỡng vốn góp, mua cổ phần của tổ chức tín dụng ở một công ty con, công ty liên kết là nhằm đảm bảo số vốn góp tại một công ty con, công ty liên kết chiếm tỷ trọng không quá lớn so với vốn điều lệ và các quỹ của tổ chức tín dụng, đảm bảo đa dạng hóa rủi ro cho tổ chức tín dụng.

Nếu đầu tư vào doanh nghiệp khác theo hình thức danh mục vốn, tổng các khoản đầu tư theo danh mục vốn của tổ chức tín dụng cũng không được vượt quá 15% vốn điều lệ và quỹ dự trữ của tổ chức tín dụng theo dự thảo trên. Tỷ lệ nợ xấu của tổ chức tín dụng muốn đầu tư vào công ty con, công ty liên kết phải dưới 3% so với tổng dư nợ trong vòng một năm trước thời điểm đăng ký.

Tổ chức tín dụng phải đảm bảo duy trì mức vốn pháp định, sau khi đã trừ khỏi vốn điều lệ phần vốn góp, vốn cổ phần tại công ty con, công ty liên kết, bao gồm cả phần góp vốn, mua cổ phần đang đề nghị được chấp thuận.

Tổng tài sản của tất cả các công ty con và công ty liên kết không được vượt quá 45% tổng tài sản (trên cơ sở hạch toán hợp nhất) của tổ chức tín dụng. Điều kiện này theo NHNN là nhằm hạn chế việc tổ chức tín dụng hoạt động cầm chừng và chỉ chủ yếu hoạt động thông qua việc phân tán ra các công ty con trong khi thực chất tổ chức tín dụng chỉ là vỏ bọc.

Theo dự thảo thông tư, hồ sơ trình NHNN chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng ngoài việc trình bày đáp ứng các điều kiện đối với từng hình thức góp vốn, mua cổ phần tương ứng, còn phải có đề án góp vốn, mua cổ phần với những thông tin cơ bản, tối thiểu về việc góp vốn, mua cổ phần mà tổ chức tín dụng dự kiến thực hiện.

Theo đó, tổ chức tín dụng phải chứng minh được khả năng nâng cao sức cạnh tranh và khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng sau khi góp vốn, mua cổ phần; tác động và hiệu quả dự kiến của việc góp vốn, mua cổ phần đối với tổ chức tín dụng, các vấn đề về bảo đảm an toàn hoạt động và quản lý rủi ro đối với tổ chức tín dụng…

Trong thời hạn tối đa 40 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của tổ chức tín dụng theo quy định tại dự thảo thông tư này, NHNN phải có văn bản trả lời tổ chức tín dụng.

Theo NHNN, hình thức công ty con (trong đó, ngân hàng con là một hình thức công ty con) là tổ chức tín dụng góp vốn với tỷ lệ lớn, sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết của doanh nghiệp nhận vốn góp, thậm chí là 100%, có quyền chi phối toàn bộ đối với công ty con.

Công ty liên kết là hình thức mà tổ chức tín dụng có mức sở hữu vốn từ trên 11% đến 50% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết của doanh nghiệp nhận vốn góp nhưng trong nhiều trường hợp lại không nắm quyền kiểm soát.

Hình thức đầu tư danh mục vốn là hình thức tổ chức tín dụng sở hữu mức vốn góp với một tỷ lệ từ 11% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết của doanh nghiệp nhận vốn góp trở xuống. Hạng mục tài sản này của tổ chức tín dụng thường xuyên có biến động, do vậy, điều kiện ràng buộc đối với loại hình góp vốn, mua cổ phần này không phức tạp như hai hình thức trên.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.85 0.11 0.18%