NET: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty Cổ phần Bột giặt NET 

Mã chứng khoán: NET 

Sàn giao dịch:HNX 

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2020

Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1  (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 28/04/2020

- Địa điểm thực hiện:  Dự kiến tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Bột giặt NET, đường D4, KCN Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;

+ Báo cáo của Ban điều hành Công ty năm 2019;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019;

+ Các tờ trình và các ván đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

991.63

-2.56 (-0.26%)

 
VNIndex 991.63 -2.56 -0.26%
HNX 147.27 -0.91 -0.62%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%