NDN: Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt (5%), Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu (10:1) và Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (10:3)

 

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đã Nẵng (NDN – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/10/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        29/10/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt, Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu và Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1. Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 25/11/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 25/11/2014. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

2. Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu

- Tỉ lệ thực hiện: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

- Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 111cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sẽ được thêm số cổ phiếu mới là (111*10)/100 = 11,1 cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,1 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được 11 cổ phiếu mới.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

3. Chào bán cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 3.464.016 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 10:3 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 10 quyền được mua 3 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu nhỏ hơn một đơn vị sẽ không được thực hiện. Số lượng cổ phiếu dôi ra do làm tròn và số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác do Hội đồng quản trị lựa chọn theo giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

- Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 111cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông, với tỷ lệ phân bổ quyền 10:3, cổ đông A được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là (111*3)/10 = 33,3 cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ. Như vậy, cổ đông A sẽ được mua 33 cổ phiếu mới.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 10/11/2014 đến ngày 05/12/2014.

+ Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 1 lần duy nhất cho các đối tượng khác.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 10/11/2014 đến ngày 10/12/2014.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, địa chỉ: 186 Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%