NBS: Ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2015

 

CTCP Bến xe Nghệ An (NBS – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 31/7/2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An, số 77 đường Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

+ Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014;

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;

+ Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

+ Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014;

+ Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015;

+ Thông qua Tờ trình đề xuất điều chỉnh dự án xây dựng bến xe Bắc Vinh;

+ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

VNIndex

917.31

-3.74 (-0.41%)

 
VNIndex 917.31 -3.74 -0.41%
HNX 132.78 -1.26 -0.95%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%