NAS: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài

Mã chứng khoán: NAS 

Sàn giao dịch: UpCoM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 24/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài. Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020;

+ Báo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020;

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;

+ Thông qua kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021