Năm quốc gia khởi nghiệp đã đạt được những gì ?

Nền kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2016 được đánh giá cơ bản ổn định và đầu tiên đạt kỷ lục trên 110.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký trên 891.000 tỷ đồng.
Tin bài liên quan