NAG: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Nagakawa Việt Nam (NAG – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 20/4/2015

- Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo tại tài liệu Đại hội gửi các cổ đông

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

+ Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán, tình hình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

+ Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%