NAF: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần Nafoods Group (NAF - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  04/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 23/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, số 13 đường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Chủ tịch Hội  đồng quản trị - Tổng giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Hội  đồng quản trị năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát;
+ Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:
·     Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
·     Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và mức chi trả cổ tức 2015;
·     Kế hoạch đầu tư tài sản năm 2016: Tổng mức đầu tư, kế hoạch giải ngân;
·     Phương án phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng số tiền thu được do phát hành tăng vốn;
·     Phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên;
·     Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016;
·     Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;
·     Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng giám đốc;
·     Sửa Điều lệ, điều chỉnh các nội dung liên quan đến luật doanh nghiệp mới;
·     Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.
Nội dung chương trình họp cụ  thể sẽ được Công ty cập nhật và gửi cho Cổ đông thep quy định của pháp luật.

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%