MTS: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Vật tư - TKV

Mã chứng khoán: MTS 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2020

- Lý do và mục đích:  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 17/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Vật tư – TKV, tổ 1 – Khu 2 – phường Hồng Hà – thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh

- Nội dung họp: Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua:

+ Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2019;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;

+ Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và năm 2020;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc, cán bộ quản lý;

+ Báo cáo thù lao, lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019. Đề xuất thù lao, lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;

+ Chấp thuận tư cách thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 của ông Trần Thế Thành (được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị ngày 03/03/2020);

+ Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty để bổ sung ngành nghề kinh doanh các mã ngành 3312, 3314, 56302, 6202, 6209, 7911, 7912.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%