MTP: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Dược Trung Ương Medipharco – Tenamyd (MTP – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu  được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Full House – Khách sạn Century - Số 49 Lê Lợi, thành phố Huế

- Nội dung họp:

       + Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2014 & Nhiệm kì II ( 2010-2015) và  Kế hoạch kinh doanh sản xuất năm 2015 & Phương hướng hoạt động của công ty nhiệm kì III( 2015-2020);

       + Báo cáo tài chính công khai 2014 đã được kiểm toán;

       + Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2014 và nhiệm kỳ II( 2010-2015); Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kì III( 2015-2020);

       + Thông qua phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2014;

       + Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ  lần thứ 3 (2015-2020);

       + Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kì lần thứ 3 ( 2015-2020).

VNIndex

995.05

-8.03 (-0.81%)

 
VNIndex 995.05 -8.03 -0.81%
HNX 146.55 -1.16 -0.79%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021