MTP: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Dược Trung Ương Medipharco – Tenamyd (MTP – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu  được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Full House – Khách sạn Century - Số 49 Lê Lợi, thành phố Huế

- Nội dung họp:

       + Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2014 & Nhiệm kì II ( 2010-2015) và  Kế hoạch kinh doanh sản xuất năm 2015 & Phương hướng hoạt động của công ty nhiệm kì III( 2015-2020);

       + Báo cáo tài chính công khai 2014 đã được kiểm toán;

       + Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2014 và nhiệm kỳ II( 2010-2015); Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kì III( 2015-2020);

       + Thông qua phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2014;

       + Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ  lần thứ 3 (2015-2020);

       + Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kì lần thứ 3 ( 2015-2020).

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 0.0 0.0%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%