MTH: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông

Mã chứng khoán: MTH 

Sàn giao dịch: UpCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2020

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong Thư mời họp

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

+ Thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,171.51

-20.43 (-1.74%)

 
VNIndex 1,171.51 -20.43 -1.74%
HNX 232.73 2.22 0.96%
UPCOM 78.55 -0.09 -0.11%