MTC: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (MTC – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Hội trường của Công ty, số 272, đường Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015

+ Báo cáo kết quả tài chính năm 2014 đã được kiểm toán,

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát của năm 2014,

+ Các tờ trình:

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014,

+ Thay đổi thành viên HĐQT,

+ Một số vấn đề khác.

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 0.0 0.0%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021