MTC: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (MTC – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Hội trường của Công ty, số 272, đường Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015

+ Báo cáo kết quả tài chính năm 2014 đã được kiểm toán,

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát của năm 2014,

+ Các tờ trình:

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014,

+ Thay đổi thành viên HĐQT,

+ Một số vấn đề khác.

VNIndex

943.42

-3.05 (-0.32%)

 
VNIndex 943.42 -3.05 -0.32%
HNX 136.23 -0.9 -0.66%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%