MNC: Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung (MNC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỉ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Theo thông báo họp

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%

Lịch sự kiện

29/10/2020
02/11/2020
03/11/2020
04/11/2020
05/11/2020
09/11/2020
10/11/2020
11/11/2020
12/11/2020
26/10/2021