MED: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (MED – Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông, đồng thời Công ty sẽ thông báo trên website: mediplantex.com.vn

- Địa điểm thực hiện: Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông, đồng thời Công ty sẽ thông báo trên website: mediplantex.com.vn

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+ Thông qua tỷ lệ chia cổ tức 2015 và cổ tức dự kiến năm 2016;
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị  năm 2015;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Xin ý kiến Đại hội phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2016;
+ Các vấn đề khác có liên quan.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%