MDF: Ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014, Thực hiện quyền mua cổ phiếu

CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị ( MDF – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/02/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2014

- Lý do và mục đích:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

2. Thực hiện quyền mua cổ phiếu

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Quý I/2014

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty - Khu công nghiệp Nam Đông Hà, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông;

2. Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán phát hành: 20.667.598 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 10:6 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền, 10 quyền được mua 06 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ Ví dụ: Một cổ đông hiện hữu nắm giữ 11 cổ phiếu cũ sẽ được mua 6,6 cổ phiếu mới. Nguyễn tắc làm tròn là: Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu được mua là 06 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ là 0,6 sẽ không được làm tròn lên.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không được đặt mua hết (nếu có): Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần và số cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, Đại hội đồng cổ đông đồng ý để Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam mua lại toàn bộ số cổ phiếu này.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 06/03/2014 đến ngày 31/03/2014

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba)

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 06/03/2014 đến ngày 07/04/2014

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG - Quảng Trị, Khu công nghiệp Nam Đông Hà, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

968.7

7.44 (0.77%)

 
VNIndex 968.7 7.44 0.77%
HNX 141.36 -0.34 -0.24%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%