M10: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Tổng công ty May 10 - Công ty cổ phần

Mã chứng khoán: M10 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2020

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 18/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Tại Tổng công ty May 10 - Công ty cổ phần

- Nội dung Đại hội: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức; các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%