LTG: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (16%)

LTG: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (16%)


CTCP  Tập đoàn Lộc Trời (LTG - UpCom)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/11/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)

- Ngày thanh toán: 18/12/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản cổ đông đã đăng ký theo mẫu của Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời bắt đầu từ ngày 18/12/2019.

VNIndex

1,014.32

5.45 (0.54%)

 
VNIndex 1,014.32 5.45 0.54%
HNX 150.8 1.86 1.24%
UPCOM 67.81 0.91 1.34%

Lịch sự kiện

03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021