LM8: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty Cổ phần Lilama 18 (LM8 – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2015.

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau.

- Nội dung chính của cuộc họp:

  + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.

  + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014(đã được kiểm toán).

  + Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014.

  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%