LM7: Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Lilama 7 (LM7 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2015

- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:             01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến  tổ chức vào cuối tháng 04/2015 (Cụ thể Công ty sẽ thông báo chi tiết tại giấy mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015)

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính Công ty cổ phần Lilama 7

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2015;

+ Báo cáo tài chính công khai năm 2014;

+ Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014;

+ Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;

+ Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

+ Thông qua việc về việc thay đổi nhân sự chức danh Tổng Giám đốc tại Công ty cổ phần Lilama 7 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015;

+ Nội dung khác liên quan.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%