LM3: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014


CTCP Lilama 3 (LM3- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/4/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Ngày thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2014

- Địa điểm thực hiện: Tầng 3 Nhà văn phòng, Lô 24+25 Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tình hình Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo tài chính Công ty mẹ Lilama 3, báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ - con năm 2013;

+ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2013;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013;

+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014;

+ Tờ trình phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014;

+ Báo cáo xin ý kiến cổ đông về phương án tái cơ cấu các công ty con là Công ty cổ phần Lilama 3.3 và Công ty cổ phần Lilama 3.4;

+ Và các nội dung khác.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%