LIG: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần LICOGI 13 (LIG – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/04/2015

- Địa điểm thực hiện:

Dự kiến tại Tầng 4, tòa nhà LICOGI 13 Tower, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Thời gian và địa điểm nếu thay đổi, Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

- Nội dung họp:

          + Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát;

          + Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán; mức chi trả cổ tức năm 2014;

          + Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;

          + Thông qua phương án tăng vốn điều lệ;

          + Thông qua sửa đổi Điều lệ;

          + Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%