LIG: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

CTCP LICOGI 13 (LIG- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Tầng 4, tòa nhà LICOGI 13 Tower, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Thời gian và địa điểm nếu thay đổi, Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chương trình mục tiêu cho năm 2014;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán, mức chi trả cổ tức năm 2013;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013;

+ Thông qua bổ sung nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014;

+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013; đề xuất chi trả thù lao năm 2014 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;

+ Các vấn đề quan trọng khác.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%