Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/1/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/01/2015

- Lý do và mục đích                   : Tạm ứng cổ tức năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện                       : 10% mệnh giá (tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu)

- Thời hạn thực hiện                  : 30/01/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây từ ngày 30/01/2015 và xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc), Giấy CMND, Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức). Nếu cổ đông yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân hoặc đơn vị thì gửi về phòng Kế toán Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.