Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng (VTF – Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường  niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  09 giờ 00 ngày 27 tháng 01 năm 2016  

- Địa điểm thực hiện: Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng, địa chỉ: Lô II-1, II-2, II-3, khu C mở rộng, khu CN Sa Đéc, TP. Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp.

- Nội dung lấy ý kiến:  Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015; Kế hoạch hoạt động năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016; Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.