CTCP Viễn thông VTC (VTC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/3/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 08%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Thời gian thực hiện: 10/04/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Viễn thông VTC bắt đầu từ ngày 10/04/2019. Các cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo CMND, sổ cổ đông. Trường hợp ủy quyền nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.