CTCP Bao bì Dầu thực vật (VPK- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : Dự kiến 8h00, ngày 18 tháng 04 năm 2014

- Địa điểm thực hiện : Dự kiến Khách sạn Thắng Lợi, nhà hàng Victory, 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp :

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2013, kế hoạch năm 2014;

+ Báo cáo của Kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2013;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013;

+ Các tờ trình để Đạt hội thông qua;

+ Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.