(ĐTCK)

CTCP Quảng cáo và Hội chợ Thương Mại (VNX- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/3/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào ngày 04/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Khách sạn Điện lực, 30 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Hội đồng quản trị

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và mức chi trả cổ tức năm 2013

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013

+ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013, đề xuất chi trả thù lao năm 2014 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.