CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (VIR – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2015

- Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 16/06/2015

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Du lịch quốc tế Vũng Tàu, số 01A Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu.

- Nội dụng họp:

* Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014; Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2015;

* Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;

* Báo cáo chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận, chế độ thù lao HĐQT bà BKS năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2015.

* Báo cáo của Ban kiểm soát;

* Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.