VCX: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần xi măng Yên Bình 

Mã chứng khoán: VCX 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2020

- Lý do và mục đích:  Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 30/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình – Tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

+ Thông qua tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và dự kiến năm 2020;

+ Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu