CTCP VICOSTONE (VCS- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Vicostone, khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Tp. Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2013;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019;

+ Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;

+ Các vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.