VCC: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vinaconex 25

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vinaconex 25

Mã chứng khoán: VCC

 Sàn giao dịch:HNX
 

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2020

Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

Thời hạn thực hiện : 27/03/2020

Địa điểm thực hiện : Hội trường tầng 6, Trụ sở Văn phòng Tổ chức phát hành, địa chỉ: số 89A Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;

+ Báo cáo của HĐQT năm 2019, chương trình công tác năm 2020; Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo định hướng kế hoạch SXKD 2020-2025;

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020; Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2015-2020;

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

+ Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

+ Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020. Báo cáo các khoản lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty năm 2019;

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019;

+ Tờ trình về việc bổ sung/thay đổi ngành nghề kinh doanh;

+ Tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu (thực hiện các dự án KDBĐS);

+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;

+ Bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. 

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu