TYA: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020


Tên tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Dây và Cáp điện TAYA Việt Nam

Tên chứng khoán: Cổ Phiếu Công ty cổ phần Dây và Cáp điện TAYA Việt Nam

Mã chứng khoán: TYA 

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020

Lý do và mục đích: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu : 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Ngày 15 tháng 4 năm 2020 (thứ tư) 9h00AM.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Hội Đài Thương, số 1, Đường số 16A, KCN Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2020.

+ Mức cổ tức, trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019.

+ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và đề xuất năm 2020.

+ Bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ bốn (năm 2020 – 2025).

+ Các vấn đề quan trọng khác.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu