Tổng công ty Việt Thắng - CTCP (TVT  - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/06/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2019

Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 100%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 25/07/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng công ty Việt Thắng - CTCP (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/07/2019. Khi đến nhận cổ tức cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.