CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2018

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 7,8% (Người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 78 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) từ 0,5 cổ phiếu đến dưới 01 cổ phiếu được làm tròn thành 01 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ dưới 0,5 cổ phiếu được làm tròn xuống 0 cổ phiếu.

- Ví dụ 1: Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 1.400 cổ phiếu, cổ đông A nhận được: 7,8% x 1.400 = 109,2 cổ phiếu. Như vậy 0,2 cổ phiếu sẽ không được thực hiện và cổ đông A sẽ nhận được 109 cổ phiếu trả cổ tức.

- Ví dụ 2: Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 1.600 cổ phiếu, cổ đông A nhận được: 7,8% x 1.600 = 124,8 cổ phiếu. Như vậy 0,8 cổ phiếu sẽ được làm tròn thành 01 cổ phiếu và cổ đông A sẽ nhận được 125 cổ phiếu trả cổ tức.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.